Regulamin

PAINTBALL REGULAMIN

 1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Podczas gry korzystać można jedynie ze sprzętu dostarczonego przez organizatora oraz z kul nabytych na polu gry.
 3. Nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Każdy z uczestników gry musi przejść niezbędne przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz obsługi sprzętu paintball-owego.
 5. Pod żadnym pozorem nie wolno celować i strzelać do osób nie biorących udziału w grze oraz zwierząt.
 6. Wychodząc ze strefy gry, należy zabezpieczyć marker (założyć barrel bag lub zatyczkę na lufę i zablokować spust) oraz skierować lufą do ziemi. Pod żadnym pozorem nie wolno celować do osób znajdujących się poza strefą gry. Naruszenie tego punktu Regulaminu będzie powodowało wykluczenie z dalszych rozgrywek.
 7. Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy graczami.
 8. Zabrania się używania innych kul, niż tych które zapewnia organizator a także zbierania ich z ziemi.
 9. Każde uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie sprzętu a także podejrzane zachowane się gracza należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi lub sędziemu. 
 10. Osoba naruszająca zasady regulaminu otrzyma ostrzeżenie od organizatora. Po drugim ostrzeżeniu zostanie usunięta z gry i nie może sobie z tego tytułu rościć żadnych praw. Jednak organizator może usunąć gracza także po otrzymaniu pierwszego ostrzeżenia, jeżeli zachowanie uczestnika może wskazywać na możliwość kolejnych naruszeń regulaminu.
 11. Będą nosił/a ochronną maskę oczu i twarzy w czasie rozgrywania gier paintball-owy oraz na terenie wyznaczonym do jej noszenia. Zdaję sobie sprawę z uszkodzeń oraz biorę na siebie pełną odpowiedzialność (zdrowotną, osobową, materialną) za jej ściągnięcie lub brak w czasie rozgrywania gier oraz na terenie wyznaczonym do jej noszenia.   
 12. Zdaję sobie sprawę  z zagrożeń wynikających w grze paintball.
 13. Naruszenie niektórych punktów regulaminu może spowodować odpowiedzialność karnoprawną i cywilnoprawną wobec uczestnika.
 14. Osoba biorąca udział lub opiekun dziecka bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody (zdrowotne, materialne, osobowe) wyrządzone w czasie gry w paintball i nie będzie prowadził żadnych roszczeń prawnych wobec organizatora, składając własnoręczny podpis na oświadczeniu.

 

Do pobrania – Zgoda na grę w paintball

 

 

Komentarze są wyłączone.